Endnote là phần mềm được các nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên và các bộ thư viện sử dụng bởi những ưu điểm nổi bật trong việc tìm kiếm trên mạng, tài liệu tham khảo thư mục và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khác nhau. Chương trình này làm cho việc tìm dữ liệu trên Internet dễ dàng như truy cập các tập tin ngay trên máy tính của bạn.

Các tính năng chính của Endnote:

- Tìm kiếm hàng trăm tài nguyên trực tuyến gồm tài liệu tham khảo và các file PDF
- Truy cập từ xác nhiều cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn ngôn ngữ
- Tổ chức các hình ảnh, tài liệu PDF
- Chia sẻ dễ dàng với đồng nghiệp

Tải bản dùng thử tại đây.