Thứ 7, ngày 13/08/2022

Tất cả người dùng Google Groups sẽ chuyển sang dùng giao diện mới

28/10/2020 10:16:53 - Lượt xem: 337

Phòng CNTT-TV xin thông báo với các thầy cô và sinh viên về một thay đổi sắp tới liên quan đến cách thức giáo viên và học viên trong tổ chức tnmc.edu.vn sử dụng Google Groups trong lớp học.

Chi tiết