Tài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dành cho giảng viên (Download tại đây);

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dành cho sinh viên (Download tại đây);

Các tài liệu tham khảo khác:

Tài liệu hướng dẫn xác thực tài khoản và đổi mật khẩu (Download tại đây);

Tài liệu hướng dẫn làm việc cộng tác và chia sẻ (Download tại đây);

Tài liệu hướng dẫn tạo bài tập (quiz) (Download tại đây);

Tài liệu hướng dẫn nhanh sử dụng Microsoft Teams dành cho giáo dục (Download tại đây);

Tài liệu hướng dẫn tham gia một cuộc họp (Download tại đây);

Tài liệu hướng dẫn tạo nhóm (TEAM) tối ưu kỹ thuật và phục vụ quản lý (Download tại đây);