Hướng dẫn sử dụng phần mềm AZOTA - Tạo đề thi, giao bài tập trực tuyến (Download tại đây);