Quyết định số 1888/QĐ-ĐHYD về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (Download tại đây);

Danh bạ hộp thư điện tử trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (Download tại đây);