Trích dẫn tài liệu tham khảo (Reference) là một yêu cầu bắt buộc đối với luận án tiến sĩ. Việc thể hiện các trích dẫn tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá độ chuyên sâu và tính nghiêm túc của luận án. Vì vậy, trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tài liệu tham khảo được chia làm 2 dạng chính: trích dẫn trong luận án và trong danh mục Tài liệu tham khảo. Mỗi trích dẫn trong luận án phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo ở cuối luận án.

1. Trích dẫn trong luận án

Trích dẫn trong luận án bao gồm các thông tin sau:

- Tên tác giả/tổ chức

- Tên tài liệu

- Năm xuất bản tài liệu

- Trang tài liệu trích dẫn (nếu có)

Cách trình bày trích dẫn trong luận án:

Tên tác giả là thành phần của câu, tên tài liệu và năm xuất bản đặt trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (Kinh tế phát triển, 2009) cho rằng yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân.

Số trang tài liệu trích dẫn có thể được đưa vào trong trường hợp luận án trích dẫn nguyên văn một đoạn nội dung của tài liệu tham khảo.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (Kinh tế phát triển, 2009, tr.19) nêu rõ “yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân”.

2. Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo là danh mục liệt kê các tài liệu NCS đã tham khảo, được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận án, bao gồm: sách, bài báo, các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố, nguồn ấn phẩm điện tử và các dạng tài liệu tham khảo khác. Tài liệu tham khảo sắp xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp,...). Các tài liệu nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự Alphabet theo họ tên tác giả, theo thông lệ của từng nước (tác giả là người nước ngoài xếp thứ tự theo họ; tác giả là người Việt Nam xếp thứ tự theo tên), hoặc tên tổ chức phát hành.

2.1. Quy chuẩn trình bày sách tham khảo

Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản

Ví dụ: Nguyễn Văn B (2009), Kinh tế Việt Nam năm 2008, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội.

2.2. Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên kỷ yếu khoa học

Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), “tên bài báo”, tên tạp chí, số phát hành, khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí.

Ví dụ: Lê Xuân H (2009), “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010 và khuyến nghị chính sách cho năm 2011”, Tạp chí Y, số 150, tr. 7-13.

2.3. Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là ấn phẩm điện tử

Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên ấn phẩm/tài liệu điện tử, tên tổ chức xuất bản, ngày tháng năm truy cập, <liên kết="" đến="" ấn="" phẩm="" tài="" liệu="">.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2010), Tăng trưởng bền vững, Tạp chí Y, truy cập ngày 04 tháng 11 năm 2010, < http://tapchiy.org/tangtruong.pdf>.

2.4. Quy chuẩn trình bày một số tài liệu tham khảo đặc biệt